Boozhoo Anishinabedog miinawa Zhaagnaashidog!

Long time no blog… sorry about the wait, things have been pretty busy and will likely continue to be so. Hopefully I will be able to keep up with the posts as life whirls about.

Mitigowaakiing gwii zhaamin – We (excl) will go to the forest.

Mishiiminaaboo – apple juice / cider

Mishiiminaatig – apple tree

Mishiiminag – apples (animate)

Nanddawaawaashkeshi-giizhigad – Opening day (deer season)

Baashkizigan (an) – gun (s)

waniikewi-nini (wag) – trapper(s)

dasoonaagan(an) – trap(s)

mookmaan(an) – knife(s)

waagikomaan(an) – crooked knife(s)

Iyaabe(g) – buck(s)

Oniijaaniw(ag) – doe(s)

Gidagaakoons(ag) – fawn(s)

Waawaashkeshi-wiiyaas – deer meat

Waawaashkeshiwayaan(an) – deer hide(s)

Giiwse – S/he hunts

Baaskizige – S/he shoots

Giiyose – S/he hunts

Gewsin – Hunting

Giiyosewinini – hunter (male)

Giiyosewikwe – hunter (female)

Ditibidaabaan – truck

Gigii waabaandan ina waawaashkeshii? – Did you see the deer?

Waawaashkeshii wiiyaas – venison

Asema – tobacco

Agwajing asada asema jiigatig – Let’s put our tobacco down beside a tree

Mookman – knife

Chimookman- big knife

Tasenwang                                           Halloween

Bapakwaanaajiin (sag)                        bat(s)

Eshibiken (sag)                                       spider(s)

Jiibe (sag)                                                 skeleton(s) or ghost(s)

Mkaadewaashko gaazhag(ag )          black cat(s)

Ziisibaakidoons (an)                             candy (candies)

In the next post I will include some sentences to go along with these words, and some words about wild rice and ricing and Thanksgiving…

Bama apii Niijinkwenyag!